Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Salon Grubr s.r.o., IČ: 07303050, DIČ: CZ07303050

se sídlem Jiráskovo náměstí 159/10, 702 00 Ostrava.

 

 

 • Úvodní ustanovení

 

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hairgru.cz, který je provozován společností společností Salon Grubr s.r.o., IČ: 07303050, se sídlem Jiráskovo náměstí 159/10, 702 00 Ostrava, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75320 (dále jen “Prodávající”) a jejími obchodními partnery (dále jen “Kupující).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je reklamační řád, seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 1. Vymezení pojmů
 1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky.

Podnikatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 1. Spotřebitelskou smlouvou se rozumí Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Prodávající.

 

III. Uzavření spotřebitelské smlouvy

 1. Vybrané zboží je možno objednat následujícími způsoby:
 • ústně (telefonicky),
 • písemně (poštou, e-mailem),
 • v e-shopu elektronickou objednávkou.
 1. Elektronická objednávka musí být řádně vyplněná a odeslaná prostřednictvím internetového obchodu www.hairgru.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů, náležitostí a potvrzení ze strany prodávajícího emailem nebo telefonicky. Náklady na prostředky komunikace (telefon, email) se neliší od běžných sazeb poplatků za tyto komunikační služby.
 2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které nebude mít žádné vady a bude mít vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které se obecně u dané věci s ohledem na její povahu očekávají.
 3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.
 4. Pokud kupující uzavře kupní smlouvu a zboží dodané na jejím základě nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit náklady na poštovné a cenu dopravy.
 5. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu.Kupujícímu bude na požádání smlouva prodávajícím zpřístupněna v elektronické podobě zasláním na kupujícím označenou e-mailovou adresu.

 

 

 1. Ochrana dat
 1. Informace o kupujících jsou prodávajícím uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu a na žádost též kupujícímu.
 3. Používáním stránek www.hairgru.cz souhlasíte se zpracováním tvz. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že ve svém prohlížeči spustí funkci anonymního prohlížení.

 

 

 

 1. Ceny a platební podmínky
 1. Ceny nabízeného zboží uvedené v nabídce e-shopu www.hairgru.cz jsou cenami konečnými zahrnujícími veškeré daňové a poplatkové povinnosti s výjimkou nákladů na dodání, viz níže článek Doprava.
 2. Platba kartou. Jedná se o rychlou on-line platbu, kdy po odeslání objednávky budete přesměrováni do zabezpečeného rozhraní, kde tuto platbu autorizujete. Peníze nám budou připsány do několika minut a zásilku Vám hned odešleme! Způsob této platby je zdarma.
 3. Platba rychlým bankovní převodem. Jedná se o rychlou on-line platbu, kdy po odeslání objednávky budete přesměrováni do zabezpečeného rozhraní Vámi vybrané banky, kde tutu platbu autorizujete. Peníze nám jsou připsány do několika minut a zásilku Vám ihned odešleme! Způsob této platby je zdarma a plně ji doporučujeme! Platební brána Comgate umožňuje online platby u České spořitelny, ČSOB, Era, Komerční banky, mBank, UniCredit Bank, Fio Bank a Raiffeisen Bank. U všech ostatních bank zajišťuje platební brána ComGate běžné bankovní převody v režimu s potvrzením platby do druhého dne.
  Na Slovensku můžete s platební bránou ComGate využít platební tlačítka ČSOB, VÚB BANKY, Poštové banky, Slovenské sporitelny a Tatra Banky. U všech ostatních bank zajišťuje platební brána ComGate běžné bankovní převody v režimu s potvrzením platby do druhého dne.
 4. Platba dobírkou při převzetí.  Pokud si zvolíte způsob platby na dobírku, zaplatíte zboží pracovníkovi přepravní společnosti až při jeho převzetí. Zaplatit můžete hotově. Dobírka je zpoplatněna částkou 20 Kč do České republiky a částkou €2 do Slovenské republiky.
 5. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato možnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

 

 1. Doprava
 1. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách prodávajícího www.hairgru.cz.

 

 

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (email, telefon) má právo odstoupit od takové smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku do 14-ti dnů od převzetí zboží.
 2. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje emailem: info@hairgru.cz.
 3. K oznámení o odstoupení od smlouvy lze použít „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“ dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. (§ 1820/1, písm. f) obč. zák.)
 4. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit poskytnuté plnění. Spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrácené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel. Spotřebitel také odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Zboží by mělo být vráceno v kompletním stavu, v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené.

 

VIII. Reklamační řád

 1. Kupujícímu doporučujeme dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách na email: info@hairgru.cz.
 2. Kupující může oprávněnou reklamaci předat osobně na naši pobočce (Salon Grubr s.r.o., Jiráskovo náměstí 159/10, 702 00 Ostrava) nebo poslat přepravcem na reklamační adresu: Salon Grubr s.r.o., Jiráskovo náměstí 159/10, 702 00 Ostrava.
 3. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof.
 4. Povinnost kupujícího:
 • prokázat nabytí zboží nebo doložit doklad o nákupu (doporučujeme fakturu nebo daňový doklad, postačí také kopie)
 • nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
 • zaslat vadné zboží (reklamace zasílat bez dobírky – zásilky poslané s dobírkou budou odmítnuty a vráceny zpět).
 1. Povinnosti prodávajícího:
 • reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 1. Prodávající neposkytuje Kupujícímu, který není Spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.
 2. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a vztahuje se na  zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 

 

 1. Záruka
 1. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 3. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 4. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Doprava a platba

Doprava

 • Česká pošta – Doporučené psaní – 79 Kč (ČR) nebo €5,- (SK) – Česká pošta doručí zásilku až k Vám domů. Předpokládaná doba doručení: 1-2 pracovní dny. Pokud neobdržíte zásilku do 5 pracovních dnů, kontaktujte nás a my ji ihned dohledáme.

Platba

Platba kartou. Jedná se o rychlou on-line platbu, kdy po odeslání objednávky budete přesměrováni do zabezpečeného rozhraní, kde tuto platbu autorizujete. Peníze nám budou připsány do několika minut a zásilku Vám hned odešleme! Způsob této platby je zdarma.

Platba rychlým bankovní převodem. Jedná se o rychlou on-line platbu, kdy po odeslání objednávky budete přesměrováni do zabezpečeného rozhraní Vámi vybrané banky, kde tutu platbu autorizujete. Peníze nám jsou připsány do několika minut a zásilku Vám ihned odešleme! Způsob této platby je zdarma a plně ji doporučujeme! Platební brána Comgate umožňuje online platby u České spořitelny, ČSOB, Era, Komerční banky, mBank, UniCredit Bank, Fio Bank a Raiffeisen Bank. U všech ostatních bank zajišťuje platební brána ComGate běžné bankovní převody v režimu s potvrzením platby do druhého dne.
Na Slovensku můžete s platební bránou ComGate využít platební tlačítka ČSOB, VÚB BANKY, Poštové banky, Slovenské sporitelny a Tatra Banky. U všech ostatních bank zajišťuje platební brána ComGate běžné bankovní převody v režimu s potvrzením platby do druhého dne.
0

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít